Υποβολή Εργασιών

Η online υποβολή Εργασιών έχει κλείσει

Η προθεσμία υποβολής εργασιών έληξε

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο ελεύθερο πρόγραμμα, μπορείτε να υποβάλετε την περίληψη της εργασίας σας σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν, μέχρι τις 16 Αυγούστου 2019. Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την επιστημονική επιτροπή, θα ανακοινωθεί ηλεκτρονικά στο συγγραφέα μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019. Προϋπόθεση τελικής αποδοχής της εργασίας είναι η εγγραφή στο συνέδριο μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2019, του συγγραφέα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τις αναρτημένες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές εργασίες ερευνητικού, επιδημιολογικού, κλινικού, στατιστικού, παθολογικού περιεχομένου και παρουσιάσεις σπάνιων κλινικών περιστατικών. Επισημαίνεται, ότι δεν γίνονται δεκτές εργασίες με περιεχόμενο βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Η περίληψη των εργασιών που θα αποσταλεί, θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις ενώ θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις ενότητες: εισαγωγή, σκοπός, υλικά & μέθοδος, αποτελέσματα και συμπεράσματα και θα υποβληθεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Εφόσον η εργασία αναφέρεται σε ενδιαφέρον κλινικό περιστατικό θα πρέπει, μετά την εισαγωγή, να αναφέρεται η σπανιότητα ή το πρωτότυπο του υλικού, τα συνοπτικά στοιχεία του προβλήματος και η αντιμετώπιση του, ενώ για τις ενδιαφέρουσες τεχνικές, μετά τη σύντομη εισαγωγή θα πρέπει να υπάρχει εκτενής περιγραφή της τεχνικής και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και δε θα γίνονται δεκτές διατυπώσεις όπως π.χ. «τα αποτελέσματα θα αντληθούν μετά τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων».

Η υποβολή των εργασιών γίνεται αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα: www.goas2019.gr (Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 210-7210001 (εσωτ. 221) ή στο fax: 210-7210051).

Οι περιλήψεις θα τεθούν υπόψη της Επιστημονικής Επιτροπής και όσες από τις παρουσιάσεις γίνουν δεκτές, θα δημοσιευθούν στο βιβλίο των περιλήψεων του συνεδρίου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι περιλήψεις που δεν ανταποκρίνονται στο πρότυπο θα επιστραφούν για επανυποβολή, εάν το επιτρέπει ο χρόνος, σε διαφορετική δε περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές.

Εάν δεν προσέλθει στο συνέδριο ομιλητής του οποίου η παρουσίαση έχει γίνει δεκτή, δεν θα γίνει δεκτή εργασία που τυχόν θα υποβάλλει στο προσεχές 2ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων, το 2021. Η Οργανωτική Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκληθεί σε επιτοίχια παρουσίαση.

Λόγοι απόρριψης εργασιών θα αποτελέσουν:

 1. Ασυμφωνία τίτλου και περιεχόμενου περίληψης
 2. Μη παράθεση της αλληλουχίας: εισαγωγή, σκοπός, υλικά & μέθοδος, αποτελέσματα, συμπεράσματα
 3. Μη άρτια επιστημονικά εργασία
 4. Εργασία σχεδόν ταυτόσημη με άλλη που έχει υποβληθεί από τους ίδιους συγγραφείς
 5. Εκπρόθεσμη αποστολή της εργασίας
 6. Μη εγγραφή του ομιλητή στο συνέδριο
 7. Μη υποβολή της δίγλωσσης περίληψης

Συνοπτικές οδηγίες σύνταξης

 1. Τίτλος με μαύρα, έντονα, κεφαλαία γράμματα (όριο 12 λέξεις)
 2. Συγγραφείς (μικρά γράμματα - και υπογράμμιση του συγγραφέα που θα παρουσιάσει)
 3. Ίδρυμα. Στα στοιχεία του αποστολέα, θα πρέπει να αναγράφεται η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του ιδρύματος, αλλά μέσα στο πλαίσιο μόνο το όνομα του ιδρύματος, η πόλη και η χώρα
 4. Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικά & Μέθοδος, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα
 5. Εικόνες ή πίνακες δεν περιλαμβάνονται στην περίληψη
 6. Μη συμπεριλάβετε στο κείμενο σας υπογραμμίσεις, πλάγια γραφή ή σχεδιαγράμματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ (μέχρι 12 λέξεις)

Σ. Καραβάκα, Δ. Χαλαζωνίτης, Μ. Ν. Σπυροπούλου (συγγραφείς, με υπογραμμισμένο το όνομα του ομιλητή)

Εργαστήριο Ορθοδοντικής, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών όνομα ιδρύματος προέλευσης της εργασίας)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο προσδιορισμός του τύπου και των αναλογιών του προσώπου αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ορθοδοντική διάγνωση και για το σχέδιο θεραπείας. Λόγω της υποκειμενικότητας της διαδικασίας αυτής, θα ήταν ωφέλιμο να προσδιοριστούν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική κρίση. Ένας τέτοιος παράγοντας, ο οποίος έχει γενικά αποδειχτεί ότι επηρεάζει την οπτική αντίληψη του προσώπου είναι οι σχέσεις των εσωτερικών χαρακτηριστικών του.

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί εάν οι μεταβολές στις σχέσεις μεταξύ των εσωτερικών χαρακτηριστικών επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψη του τύπου του προσώπου.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν οι κατά μέτωπο φωτογραφίες 2 αγοριών, Καυκάσιας φυλής, ηλικίας 12 ετών, με αρμονικά πρόσωπα. Οι φωτογραφίες τροποποιήθηκαν στον υπολογιστή προκειμένου να παραχθούν καινούργιες φωτορεαλιστικές εικόνες των προσώπων με διαφορετικές σχέσεις των εσωτερικών χαρακτηριστικών τους. Οι αλλαγές που έγιναν ήταν οι ακόλουθες: αύξηση της διακορικής απόστασης κατά 3χιλ. και μείωσή της κατά 3.6 χιλ., αύξηση του εύρους του στόματος κατά 4.5χιλ. και μείωση κατά 4.2 χιλ. και τέλος μετατόπιση προς τα άνω και προς τα κάτω του στόματος κατά 2.8χιλ. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε από μία φωτογραφία κάθε παιδιού με πραγματική αύξηση και μείωση του ύψους του προσώπου κατά 4χιλ. Οι φωτογραφίες παρουσιάστηκαν κατά ζεύγη σε 20 ορθοδοντικούς. Κάθε κριτής έβλεπε 36 ζεύγη φωτογραφιών του ιδίου παιδιού, με τυχαία σειρά, χωρίς να γνωρίζει τις αλλαγές που έγιναν και καλούταν να αξιολογήσει το πρόσωπο που φαινόταν πλέον επίμηκες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Oι κριτές αναγνώρισαν τα ζεύγη των όμοιων φωτογραφιών με ακρίβεια 42%. Η μείωση της διακορικής απόστασης καθώς και η προς τα κάτω μετακίνηση του στόματος προκαλούσαν την ψευδαίσθηση ενός πιο επιμήκους προσώπου. Οι αντίθετες μεταβολές είχαν το αντίστροφο αποτέλεσμα.

Αύξηση του εύρους του στόματος δε φάνηκε να επηρεάζει την υποκειμενική αντίληψη του τύπου του προσώπου. Αντίθετα, η μείωση του εύρους του στόματος παρουσίασε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, επιφέροντας την εντύπωση ενός πλέον επιμήκους προσώπου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι σχέσεις των χαρακτηριστικών του προσώπου μπορούν να επηρεάσουν την κρίση μας για τις εξωτερικές αναλογίες του προσώπου. Συνεπώς, κρίνεται χρήσιμο η κλινική εξέταση του προσώπου να συνοδεύεται από αντικειμενικές μετρήσεις, ώστε οποιοδήποτε αποτέλεσμα παραπλάνησης να αναγνωρίζεται

Copyright 2019 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ορθοδοντικών Ναρθήκων.
Designed by PlanTech